VIB en etikettering van chemische stoffen (GHS Europa!!)

Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen (Global Harmonized System of classification and labelling of chemicals - GHS)

Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-verordening of CLP) is de nieuwe EU-wetgeving inzake de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Deze is binnen de Europese Unie in werking getreden op 20 januari 2009 en is rechtstreeks van toepassing op leveranciers die chemische stoffen en mengsels produceren, importeren, gebruiken of distribueren. De nieuwe verordening vervangt de bepalingen van de richtlijn inzake gevaarlijke stoffen 67/548/EEG en de richtlijn inzake gevaarlijke preparaten 1999/45/EG stap voor stap; laatstgenoemde richtlijnen worden uiteindelijk ingetrokken op 1 juni 2015.


In het algemeen zullen op het CLP-etiket de elementen getoond worden die zijn overgenomen van het United Nations Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (UN-GHS), dat wil zeggen de nieuwe pictogrammen, signaalwoorden, gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen om de toegewezen classificatie van een stof of mengsel weer te geven. Tegelijkertijd behoudt de CLP een aantal van de bestaande begrippen voor etikettering uit de richtlijn inzake gevaarlijke stoffen 67/548/EEG en de richtlijn inzake gevaarlijke preparaten 1999/45/EG, zoals de ontheffingen voor kleine verpakkingen.


Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarenaanduidingen (H) vervangen de zinnen voor risico (R) en veiligheidsaanbevelingen (P) vervangen de zinnen voor veiligheid (S) op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen.


Nieuwe CLP Pictogrammen

Vragen? Neem contact op met ons kantoor in uw land.

Selecteer je branche