REACH "Gebruikers van stoffen/preparaten"

Rol van de "Downstream gebruikers"

Volgens REACH (art. 3.12) is een downstream gebruiker: “elke in de EU gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een fabrikant of importeur, die een stof, als zodanig of in een preparaat, gebruikt bij industriële activiteiten of beroepsactiviteiten”.

Als downstreamgebruiker dient u na te gaan of de stoffen, als zodanig of in een preparaat, die u gebruikt, voor uw toepassing geregistreerd zullen worden. Door uw toepassing mee te delen aan uw leverancier kan deze als een “geïdentificeerd gebruik” beschouwd en opgenomen worden in het registratiedossier. Dit gebeurt echter niet automatisch!

De informatie over risicobeheersmaatregelen die u als downstreamgebruiker van Interflon ontvangt, dient toegepast te worden in uw productieproces om een veilig gebruik van de stoffen/preparaten te garanderen.

Downstream gebruikers moeten volgens de verordening:

  • De instructies over de veiligheid van de chemische stoffen welke Interflon beschrijft in het veiligheidsinformatieblad (VIB) opvolgen en werken volgens de aanbevolen risicobeheersmaatregelen in het VIB.
  • Het VIB doorgeven aan andere alle gebruikers, voor de werkplek een risicobeoordeling uitvoeren en daarop afgestemde risicobeheersmaatregelen treffen.
  • In geval het VIB een blootstellingscenario voor het gebruik van een product bevat, de voorgeschreven risicobeheersmaatregelen in de eigen organisatie invoeren.
  • Ten minste tien jaar alle gegevens over een stof of preparaat bewaren en op verzoek beschikbaar stellen aan het bevoegd gezag in Nederland of het ECHA.

Niet-geïdentificeerd gebruik Als het gebruik van een stof/preparaat welke Interflon levert afwijkt van het gebruik opgegeven in het VIB (niet-geïdentificeerd gebruik), bepaald REACH dat de "downstream gebruiker":

  • De lokale Interflon vertegenwoordiging schriftelijk zal informeren over het gebruik met als doel daar een geïdentificeerd gebruik van te maken

óf,

  • Zelf een chemisch veiligheidsrapport opstelt en het gebruik meldt bij het Europees Chemisch Agentschap (ECHA) (bij een tonnagegrens van 1 ton/jaar of meer) en,
  • Een veiligheidsinformatieblad (VIB) opstelt met geïdentificeerde vormen van gebruik. Het VIB moet relevante blootstellingscenario’s, veiligheidsaanbevelingen en maatregelen en andere relevante informatie over het correcte gebruik van een chemische stof/preparaat bevatten.

Vragen? Neem contact op met ons kantoor in uw land.

Selecteer je branche