REACH registratie systeem

Nieuwe voorschriften nu van kracht

REACh is een EU verordening voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. Het verplicht producenten en importeurs van stoffen informatie over de karakteristieken van de stof te verzamelen en te verspreiden, zodat deze stoffen op een veilige(re) manier gebruikt kunnen worden.

Doel van REACH is het beheersen van de risico's van chemische stoffen die kanker, onvruchtbaarheid of genetische afwijkingen kunnen veroorzaken of een schadelijk effect kunnen hebben op ons milieu.

Juiste uitgangspunten Interflon onderschrijft de uitgangspunten van REACh om de volksgezondheid, veiligheid en milieubescherming te waarborgen volledig - en van harte! Wij voldoen aan de wetgeving, hebben de capaciteit en prioriteiten van de organisatie afgestemd op risicobeheersing en de nieuwe verplichtingen in de dagelijkse gang van zaken verankerd. Sowieso bevatten Interflon producten geen stoffen welke voorkomen op bijlage 14 van de REACH verordening stoffen die aan de criteria van artikel 57 van dezelfde verordening voldoen.

Consequenties van REACH? De REACH verordening vereist dat ook Interflon de risico’s van alle producten die zij maakt en verkoopt moet kennen en beheersen. Informatie daarover moeten wij delen met de andere schakels in de keten, waaronder onze afnemers, leveranciers en werknemers. REACH bepaalt dat wij hen vertellen hoe ze veilig met deze stoffen om kunnen gaan en welke veiligheidsmaatregelen zij moeten treffen. Dat vereiste op een aantal gebieden een omslag in ons denken en handelen.

Omgekeerde bewijslast Want: De bewijslast voor het veilig in de handel brengen van chemische producten is, in wettelijke zin, nu omgekeerd: Tot voor kort moest de overheid aantonen dat stoffen schadelijk waren. Nu moet de fabrikant of importeur door middel van registraties aantonen wat de gevaren van de stoffen die zij produceren op importeren zijn. Interflon als gebruiker van deze stoffen is daardoor beter in staat de gevaren bij gebruik van deze stoffen in onze producten vast te stellen en daardoor onze klanten beter kunnen informeren hoe hiermee veilig kan worden omgegaan.

Pre-registratie en blootstellingscenario’s Naast de gegevens in het bekende veiligheidsinformatieblad (VIB) - of in het engels "MSDS", zal Interflon daarom ook informatie gaan verstrekken over blootstellingscenario’s voor milieu en gezondheidsrisico’s en de operationele condities vermelden waarin de stof bedoeld is gebruikt te worden. De eerste stap in het REACh proces nl de preregistratie is inmiddels afgesloten. Stoffen die niet ge(pre)registreerd zijn mogen nu niet meer worden verhandeld.

Voor Interflon heeft dat laatste geen consequenties omdat alle grondstoffen die Interflon gebruikt inmiddels zijn gepreregistreerd.

Nog betere producten? Stoffen die nu gebruikt worden, kunnen als gevolg van REACH worden verboden, dan wel kunnen (grond) stoffen veel gevaarlijker zijn dan gedacht werd en daarom ongeschikt worden voor gebruik.

Anticiperend op de veranderende grenzen voor eindlabeling en beschikbaarheid van (grond)stoffen wordt de samenstellingen van Interflon producten soms aangepast. Uitgangspunt daarbij is dat wij op basis van voortschreidend inzicht de veiligheid van onze producten voor mens en milieu verbeteren bij minimaal gelijkblijvende kwaliteit en werking.

Veiligheidsinformatieblad (VIB) of MSDS in REACh layout Het doel van REACH is ondubbelzinnig en eenvoudig. De wetgeving zelf is echter complex: een ruim 700 pagina's tellende regelgeving welke voor alle betrokennen veel administratieve handelingen veroorzaakt.

Een van de gevolgen van REACh is, dat wij voor nieuwe of gewijzigde producten veiligheidsinformatiebladen in een nieuw formaat uitbrengen. De eerste veranderingen zullen oa het omwisselen van paragraaf 2 en 3 zijn. In de toekomst zullen voor een aantal producten (onder meer) blootstellingsscenario’s worden toegevoegd. Voor Nederland en Belgie zijn hierin bovendien de telefoonnummers van de nationale antigif centra opgenomen. Al onze veiligheidsinformatiebladen staan overigens op deze website.

Verplichtingen "downstream gebruikers" REACH vereist uiteindelijk dat alle chemische stoffen die in aanraking kunnen komen met de mens of natuur geregistreerd worden. Alleen als de "eindgebruiker" kan bewijzen dat hij of zij tijdens gebruik of bij verwijdering niet aan een stof wordt blootgesteld, is registratie niet vereist.

Om deze reden heeft Interflon in de volgende fase van REACH mogelijk ook informatie van u nodig. Onze interpretatie van de verantwoordelijkheden van de "downstream" gebruikers vindt u daartoe hier op onze website.

Vragen? Neem contact op met ons kantoor in uw land.

Selecteer je branche