Všeobecné podmínky

Naše všeobecné podmínky upravují záležitosti jako doručování zásilek, zodpovědnost za škody při přepravě, platební podmínky, škody, atd. Zajišťují, že obě strany jsou si vědomy smluvních ujednání pro vzájemnou shodu v průběhu obchodní transakce mezi společnostmi.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní, prodejní, dodací a platební podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi společností INTERFLON Czech, s.r.o. jako prodávajícím/dodavatelem (dále jen prodávající) a jeho odběratelem – kupujícím/objednatelem (dále jen kupující).


2. Uzavírání smluv

2.1 Nabídky prodávajícího jsou do uzavření smlouvy nezávazné a mohou být kdykoliv do doby, než bude uzavřena smlouva změněny nebo vzaty zpět.


2.2 Smlouva je uzavřena:

  • podpisem smlouvy v písemné podobě smluvními stranami,
  • potvrzením faxové nebo emailové objednávky učiněným faxem nebo e-mailem (za

potvrzení objednávky se považuje také odeslání nebo předání zboží kupujícímu v souladu s objednávkou)

  • k uzavření kupní smlouvy dochází i převzetím zboží kupujícím a potvrzením

dodacího dokladu kupujícím nebo převzetím zboží kupujícím a jeho zaplacením


2.3 Prodávající je povinen dodat kupujícímu (nebo jiné, kupujícím označené osobě) zboží v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy, zejména v dohodnutém termínu, množství a kvalitě.


2.4 Zrušení smlouvy lze provést pouze písemnou dohodou obou stran. Prodávající má právo uplatňovat náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti se změnou nebo zrušením smlouvy.


3. Cena zboží

3.1 Cena zboží se sjednává jako smluvní.


3.2 Cenou za produkt se rozumí cena bez DPH ze skladu prodávajícího EXW INTERFLON Czech, s.r.o., Průmyslová 479, Jeneč, podle INCOTERMS 2000. K ceně bude DPH připočítána a účtována ve výši podle platných předpisů ke dni vystavení daňového dokladu.


3.3. V ceně nejsou obsaženy vedlejší náklady jako balné, doprava, náklady na pojištění apod. Tyto náklady jsou účtovány zvlášť jako samostatná položka na faktuře.


4. Doprava zboží

4.1 Nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, zajišťuje dopravu zboží kupujícímu prodávající prostřednictvím služby PPL (nebo služby obdobné). Kupující se zavazuje uhradit cenu přepravy.


5. Dodání zboží a balení

5.1 Povinnosti prodávajícího se považují za splněné:


a) oznámením prodávajícího kupujícímu, že zboží je připraveno k převzetí nebo


b) předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě na místo určené kupujícím.


5.2 Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit na dodacím či přepravním listu, faktuře nebo dodacím listu.


5.3 Pokud není dohodnuto jinak, je zboží baleno dle standardů určených přepravní společností podle typu zboží a přepravy.


5.4 Kupující je povinen přijmout zboží dodané prodávajícím podle smlouvy, a to i tehdy, jde-li o dílčí dodávku – částečné plnění. Nedodržení sjednaných dodacích lhůt prodávajícím o méně než 60 dnů nezakládá právo kupujícího na odstoupení od smlouvy.


5.5 V případě, že se kupující dostane s převzetím zboží do prodlení, může prodávající od smlouvy odstoupit.


5.6 Prodávající je oprávněn odložit dodání zboží do doby, než

  • kupující splní své povinnosti, jejichž splnění mělo dle smlouvy předcházet dodání

zboží.

  • kupující splní své jiné závazky, zejména splatné dluhy vůči prodávajícímu.

Po dobu takovéhoto odložení dodání zboží není prodávající v prodlení.


6. Odpovědnost za újmu na zboží

6.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží. Odpovědnost za vady zboží viz. odstavec 11. VOP


7. Platební podmínky

7.1 Není-li výslovně písemně dohodnuto nebo na jednotlivé faktuře uvedeno jinak, je kupní cena splatná do 14 kalendářních dnů od splnění povinnosti prodávajícího dle bodu 5.1 VOP.


7.2 Není-li výslovně písemně sjednáno placení v hotovosti, je kupní cena splatná na účet prodávajícího uvedeného ve smlouvě či na daňovém dokladu. Závazek kupujícího k zaplacení ceny se při bezhotovostní platbě považuje za splněný připsáním částky na účet prodávajícího.


7.3. Oprávněné námitky k faktuře lze uplatnit pouze písemně a ve lhůtě splatnosti faktury. Písemně nenasmlouvané krácení položek ve faktuře není možné.


7.4 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až uhrazením jeho plné ceny. Dostane-li se kupující do prodlení s placením, má prodávající právo odstoupit zcela nebo částečně od smlouvy a kupující je povinen na své náklady a nebezpečí vrátit zboží prodávajícímu, do místa kde je převzal či odkud bylo předáno k přepravě prvnímu dopravci. Kupující je povinen se zbožím, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, nakládat do přechodu vlastnického práva tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení, poškození, zničení, krádeži či ztrátě. Kupující nesmí do doby přechodu vlastnického práva zboží zcizit, zastavit nebo jinak zatížit právy třetích osob.


8. Smluvní pokuta při prodlení

8.1 Dostane-li se kupující do prodlení s placením kupní ceny, vzniká prodávajícímu nárok na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok na náhradu újmy.


9. Přechod vlastnického práva (výhrada vlastnictví)

9.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny včetně příslušenství – viz též bod 7.4. těchto VOP


10.Vyšší moc

10.1 Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.


10.2 Pominou-li okolnosti vylučující odpovědnost a bránící splnění povinnosti prodávajícího, je prodávající povinen své povinnosti ze smlouvy vůči kupujícímu dodatečně splnit, ledaže kupující již na dodatečném splnění netrvá.


11. Záruční podmínky INTERFLON Czech, s.r.o. / nároky z vad zboží/ reklamace

11.1 Kupující je povinen si zboží při jeho převzetí řádně prohlédnout a v případě poškození dopravcem jej odmítnout nebo ihned při převzetí sepsat škodní protokol a pořídit podrobnou fotodokumentaci. Pokud kupující v pořádku dodávané zboží řádně a včas nepřevezme, je plně odpovědný za veškeré újmy tím vzniklé. Prodávající poskytuje na prodávané zboží smluvní záruku v délce uvedené u konkrétního druhu produktu, nejméně však 6 měsíců, za podmínek uvedených níže v tomto odstavci.


11.2 Není-li v těchto VOP stanoveno jinak, platí pro uplatnění vad u prodávajícího ustanovení platného občanského zákoníku.


11.3 Kupující převzetím zboží potvrzuje, že je seznámen s technickými parametry zboží a je odpovědný za odbornou instalaci, používání, obsluhu a servis, vše v souladu s normami ČSN a EU včetně zajištění odbornosti pracovníků obsluhy a servisu. Posouzení vhodnosti zboží a jeho aplikace pro účely kupujícího je na vlastní odpovědnost kupujícího


11.4 Všechna oznámení o vadách musí být prodávajícímu zaslána písemně. Zjevné vady musí být reklamovány nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží a skryté výrobní vady (vady zjistitelné při vynaložení odborné péče) do 6 měsíců od převzetí zboží. Ukončení životnosti i v podmínkách neodpovídajícím parametrům, které udává prodávající, před uplynutím záruční doby není považováno za výrobní vadu a nevztahuje se na něj záruka.


11.5 Nároky kupujícího z vad zboží budou uznány pouze tehdy, byly-li včas oznámeny a prokáže -li kupující, že vady nebyly způsobeny po přechodu nebezpečí újmy na zboží na kupujícího. Záruční lhůta se nevztahuje na komponenty s krátkou životností a spotřební materiál.


11.6 Předpokladem pro uznání nároku z vad zboží je uznání reklamace prodávajícím na základě vlastního technického přezkoušení. Doprava reklamovaného zboží je vždy hrazena kupujícím.


11.7 Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.


11.8 Jsou-li předpoklady pro uznání nároku z vad zboží a byla-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, je prodávající povinen výlučně:


a) dodat chybějící množství zboží


b) nahradit zboží s vadami zbožím bezvadným nebo zboží uvést do tohoto stavu.


11.9 Právo na dodání náhradního zboží vzniká kupujícímu teprve po vrácení vadného zboží prodávajícímu podle předchozí dohody.


11.10 Není-li dodávka náhradního nebo chybějícího množství zboží podle bodu 11.7 možná, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodávající je v takovém případě povinen neprodleně vrátit cenu nedodaného zboží.


11.11 Veškeré nároky na náhradu újmy kupujícího proti prodávajícímu v souvislosti se smlouvou jsou omezeny výší ceny zaplacené za zboží dodané kupujícímu, přičemž prodávající odpovídá jen za újmu, kterou způsobil úmyslně nebo hrubou nedbalostí.


11.12 Společnost INTERFLON Czech s.r.o. nedává žádné další garance.


12. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.


12.2 Případné spory vzniklé ze smluv a v souvislosti s nimi, jakož i z těchto VOP, které nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou rozhodovány Okresním soudem Praha – západ, případně Krajským soudem v Praze.


12.3 Všechna osobní data kupujícího získaná společností INTERFLON Czech, s.r.o., budou použita pouze pro účely individuální péče o kupujícího. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, která budou uložena za účelem přeposílání informací o produktech, nebo nabídek zboží a služeb. Společnost INTERFLON Czech, s.r.o. ručí, že získaná osobní data budou shromažďována a uchovávána v souladu se zákony ČR (především zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů).


12.4 Strany se zavazují neinformovat nepovolané třetí osoby o obsahu práv a povinností vyplývajících pro každého z nich z těchto všeobecných obchodních podmínek, jednotlivých kupních smluv nebo obchodních nabídek, nebude-li v této otázce mezi nimi výslovně ujednáno jinak. Prokazatelné porušení této povinnosti zakládá dotčené straně právo domáhat se náhrady škody tímto jednáním vzniklé.


12.5 Tyto VOP se nepoužijí, pokud kupní smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsahuje jinou úpravu. Odchylná písemná ujednání smluvních stran mají přednost před ustanoveními těchto VOP.


12.6 Jestliže by některá ustanovení těchto VOP nebo smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, byla neplatná nebo se stala neplatnými později, nebudou tím zbývající ustanovení uvedených smluvních dokumentů dotčena. Vylučuje se aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, kterými se stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Změny již uzavřených smluv jsou platné pouze v písemné podobě po dohodě smluvních stran.


Platnost od 1.9.2017


Firma INTERFLON Czech, s.r.o. je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4640

Dotazy? Kontaktujte naši kancelář

Vyberte odvětví průmyslu